Rezilta MCAS 2018-19

Lèt pou fanmi CoaH – 24 septanm 2019

Chè Paran/Gadyen CoaH:

Mwen ekri avèk yon mizajou enpòtan konsènan tès MCAS nou yo ak mezi responsablite Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè MA (DESE)  te pibliye nan Madi 24 Septanm ki te sijè anpil enfòmasyon nan nouvèl lokal yo.

Lèt sa a detaye rezilta nou yo, kijan yo konpare yo avèk pi gwo pèfòmans pè nou yo, ak etap n ap pran pou nou amelyore nan ane k ap vini an.  Jan nou pral wè, rezilta nou yo pa kote nou ta remen yo ye a, e nou angaje pou nou kontinye travay pi byen avèk tout elèv CoaH yo. Anplis, mwen ta renmen rekonèt ke lèt sa a gen ladann yon pakèt enfòmasyon detaye. Kòm vrè patnè nan travay sa a, ou merite gen tout done yo nan men w, e mwen pwomèt pou m kontinye pataje rezilta nou yo ak plan ki an kou pou amelyorasyon yo nan chak etap. Nan fen lèt sa a w ap jwenn data k lè ou kapab rankontre avèk mwen pou w pale sou rezilta ak/oswa nenpòt lòt sijè ou ta renmen diskite.

REVIZYON

Sistèm Evalyasyon Konplè Massachusetts (MCAS) la se yon tès pitit ou pran nan klas 10yèm ane ki mezire pèfòmans nan Matematik, Langaj Anglè (ELA) ak Syans. Tès la se yon konbinezon plizyè chwa ak kesyon repons-ouvè.  Elèv yo resevwa youn nan kat evalyasyon sa yo nan tès la Pou ELA ak Matematik: depase atant, satisfè atant, satisfè atant yo pasyèlman, oswa pa satisfè atant yo.  Nan Syans, elèv yo resevwa youn nan evalyasyon ki annapre yo: avanse, konpetan, bezwen amelyorasyon, oswa pa pase. Rezon ki fè evalyasyon yo diferan pou ELA/Matematik ak Syans se paske ane pase, DESE te lanse tès Next Generation yo pou ELA ak Matematik.  Yo pral bay pwochen tès Generation Science MCAS la nan sezon Prentan 2020. Pousantaj elèv ki reyisi depase ak satistè atant yo se mezi yo bay plis konsiderasyon nan rapò yo.

Menm jan tou, DESE tou dènyèman te mete mezi Responsablite yo ajou pou pèmèt paran yo konpare lekòl ak distri lekòl yo pi fasil sou endikatè ki komen yo: siksè, kwasans, ak fini lekòl segondè, ak lòt bagay toujou. Lekòl ak distri yo pa mezire nan yon echèl 1-5 ankò. Nouvo sistèm responsablite a jenere yon  “krite referans pousantaj sib” (ki konpare yon lekòl avèk tèt yo pandan tan ap pase) ak yon “pousantaj responsablite” (ki konpare yon lekòl kont lòt lekòl ki gen menm nòt ki baze sou yon dèl ane daprè done yo).  Apresa yo itilize nimewo sa yo pou yo mete lekòl la nan youn nan senk kategori yo: lekòl rekonesans, sib atant, satisfè atant yo pasyèlman, sipò konsantre/sible, oswa sipò konplè/global. Lekòl ki gen pousantaj responsablite  1-10 yo otomatikman plase nan kategori sipò konsantre/sible a.

Yo pibliye rezilta MCAS ak Responsablite yo chak sezon otòn e yo mezire pèfòmans elèv la pou ane ki sot pase a.  Otreman di, done n ap revize nan moman sa a se pou ane lekòl 2018-19 la. Tablo ki anba a montre pèfòmanse nou pa lekòl. Tanpri remake: si pitit ou te pran tès MCAS la ane pase, yo pral voye rezilta lakay li pa lapòs nan kòmansman mwa Oktòb la.

Rezilta MCAS 2018-19*

LekòlELAMatematikSyans
Circuit Street26%24%48%
Dudley Square16%20%45%
New Bedford16%14%26%

* Pousantaj Depase ak Satisfè Atant nou yo pou ELA ak Matematik nan klas 10; Pousantaj Konpetan ak Avanse nan Syans

Lekòl Kategori Responsablite
2019
Pousantaj
Responsablite
Circuit StreetBezwen asistans oswa
entèvansyon
13
Dudley SquarePa bezwen asistans oswa
entèvansyon
21
New BedfordBezwen asistans oswa
entèvansyon
2

KONPAREZON PÈ YO

Men kijan yo konpare rezilta nou yo ak distri akèy nou yo, Boston ak New Bedford Public Schools, respektivman.

Rezilta MCAS 2018-19*

DistriELA Matematik Syans
Boston Public Schools45%47%59%
New Bedford Public Schools24%20%33%

* Pousantaj Depase ak Satisfè Atant nou yo pou ELA ak Matematik nan klas 10; Pousantaj Konpetan ak Avanse nan Syans

Anba a w ap jwenn mwayèn eta Massachusetts la.

RRezilta MCAS 2018-19*ELA Matematik Syans
Mwayèn Massachusetts61%58%74%

* Pousantaj Depase ak Satisfè Atant nou yo pou ELA ak Matematik nan klas 10; Pousantaj Konpetan ak Avanse nan Syans

Anplis, lè n ap gade pi gwo pèfòmans pè nan lekòl chatè nou yo, rezilta nou yo pa solid nan konparezon.

Rezilta MCAS 2018-19*

LekòlELAMatematik Syans
Global Learning Charter
Public School (New Bedford)
84% 64% 83%
Brooke Charter Public Schools 76% 82% 95%
Boston Collegiate Charter
Public Schools
66% 84% 91%
Academy of the Pacific Rim
Charter Public Schools
64% 51% 52%
Excel Charter Public Schools 58% 55% 87%
Match Charter Public Schools 53% 71% 72%
Boston Preparatory Charter
Public Schools
52% 59% 88%
Roxbury Preparatory Charter
Public Schools
32% 41% 54%
Codman Academy Charter
Public Schools
17% 7% 17%

* Pousantaj Depase ak Satisfè Atant nou yo pou ELA ak Matematik nan klas 10; Pousantaj Konpetan ak Avanse nan Syans

Finalman, lè n ap gade kèk nan distrik lekòl ki tradisyonèlman gen pi gwo pèfòmans nan eta a, nou kapab wè kisa ki posib pou elèv yo nan Massachusetts ak nan ki distans nou bezwen avanse pou nou ka vrèman bon.

Rezilta MCAS 2018-19*

DistriELA Matematik Syans
Harvard Public Schools 94% 90% 99%
Lexington Public Schools 90% 94% 97%
Dover-Sherborn Public
Schools
89% 91% 98%
Weston Public Schools 88% 87% 90%
Concord-Carlisle Public
Schools
86% 88% 98%
Wellesley Public Schools 85% 89% 96%
Nauset Regional High
School
83% 67% 83%
Somerset-Berkley
Regional Public Schools
70% 72% 76%
Fairhaven High School 62% 72% 86%

* Pousantaj Depase ak Satisfè Atant nou yo pou ELA ak Matematik nan klas 10; Pousantaj Konpetan ak Avanse nan Syans

Lè m te ekri fanmi nou yo an Septanm 2018, mwen te pwomèt pou m revize refòm nou te pran angajman pou nou fè  pou amelyore rezilte nou yo nan nivo 2017-18 yo. Avèk Ijans pou nou fè pi bèl pèfòmans, li enpòtan pou nou evalye, rekonèt ak pivote lè li nesesè.  Tablo ki anba a montre enpak chanjman sa yo:

Angajman 2018-19 Deskripsyon Enpak/Pwochen Etap
Chanjman Pwogram Etid Nou te entwodwi Teach-to-One nan Circuit Street ak Dudley Square, yon solisyon teknoloji ki diferansye kontni matematik pou elèv 9yèm ane yo.Circuit Street ak Dudley Square te itilize Achieve3000 pou ELA, ki deziyen menm jan pou diferansye matyè. Nan New Bedford, nou te entwodwi yon pwogram etid pilot pou tout matyè 9yèm ane yo: Matematik, ELA, Syans ak Istwa. Avèk pwoblèm anwolman nan ane 2018-19 nou te kominike ba ou nan lèt nou te voye lakay ou nan rapò pwogrè Q3 pitit ou nan mwa Avril la, nou te oblije pran gwo desizyon finansyè. Enplemantasyon ki pa konsistan ak rezilta Teach to One (TTO) ki pa estab te oblije nou elimine TTO pou ane 2019-20 la.Achieve3000 ap travay pou pwofesè ELA nou yo e nou te elaji pwogram nan pou nou enkli Syans ladann l.Pwogram etid pilot la p at bay rezilta nou te bezwen an nan New Bedford.
Enstriksyon ki baze sou Done/ Kontwòl Pwogrè Akademik Revizyon evalyasyon  chak trimès ak nòt pasaj pou chak elèv, pwofesè ak kou ak anplwaye estrateji re-anseye pou asire tout elèv yo metrize materyèl. Kontwòl pwogrè akademik nou an pwouve li efikas nan idantifye ki pwofesè ak ki klas kit e monte nivo ekselans yo. Kounye a nou wè kijan rezilta klas yo koresponn ak pwogrè nan MCAS, nou konnen nou bezwen fè plis chanjman  nan pwogram etid nou an ak devlopman pwofesyonèl pou pwofesè yo.
Renouvle konsantrasyon nan Rezo Aprantisaj/Etidyan Langaj Anglè yo Patenarya avèk Landmark School, bay antrenman sible pou kèk nan pwofesè Rezo Aprantisaj nou yo nan New Bedford Nou te renouvle patenarya Landmark School nou an epi nou elaji l pou nou aplike pratik pwouve nou yo nan lekòl Boston yo tou.
Anboche Espesyalis Kontni Pedagojik (ICSs) Nou te anboche ansyen pwofesè nan  ELA, Matematik, Syans ak Istwa, yo chak gen anpil konesans nan matyè yo, vizite pwofesè yo nan domèn yo omwen yon fwa pa semèn. Avèk rediksyon pèsonèl nou ane sa a, nou te rekonsantre resous nou yon lòt kote nan ane 2019-20 a. Lè imaj anwolman nou amelyore, nou gen plan pou pou repran wòl sa yo.
Anboche Direktè Akademik Nou te anboche Amber Donell pou ede nou re-imajine pwogram akademik nou an ak transfòme pratik akademik nou yo pou pwochen jenerasyon elèv COAH yo. Madan Donell, ansanm ak Direktè an Chèf Lekòl la, Sonya Pratt, te entwodwi “Learning Walks” de fwa nan ane akademik la, swivi kontwòl pwogrè chak trimès kote nou gen mezi ki klè pou chak klas sou sa k ap travay ak ki kote pou nou bay  pwofesè nou yo èd. Sa te enspire yon pwogram devlopman pwofesyonèl ki antyèman revize pou lekòl nou yo kòmanse ane lekòl 2019-20 an pi solid ke jamè. Menm jan tou, sa montre nou bezwen yon pwogram etid ki pi solid pou asire rezilta MCAS nou yo se planche a men pa plafon rezilta akademik nou yo. 

CHEMEN AVANSMAN

Ankò, rezilta MCAS ak Responsablite yo rapòte Jodi a se pou ane lekòl 2018-19 la. Nan yon gwo nivo n ap enplemante estrateji sis pati ki annapre yo pou ane lekòl aktyèl la:

  1. Analiz done apwofondi
  2. Konsantre fòmasyon pwofesè sou priyorite enstriksyon ak kiltirèl
  3. Kontwole pwogrè elèv yo souvan
  4. Ratrapah/Entèvansyon Vize/Catch-Up Learning Time
  5. Ranfòse materyèl pwogram etid yo, enstriksyon ak evalyasyon
  6. Leadership Capacity Building

Anplis, n ap kontinye travay avèk inyon pwofesè nou an pou negosye yon premye kontra ak espwa kontinye ranfòse relasyon  ant lekòl la ak inyon an pral ede nou konsantre sou travay elèv yo nan klas la

Nou pratike teyori sa yo lè nou pran etap ki annapre yo pou nou asire  rezilta yo mansyone anvan yo pi solid nan ane lekòl 2019-20 a:

2019-20 Angajman Deskripsyon
Adopsyon Pwogram Etid Matematik Nan patenarya avèk Achievement First, yon lekòl piblik chatè k ap pèfòme byen nan NY, CT ak RI, n ap travay pou nou enplemante pwogram etid yo a ki aliyen materyèl pwogram etid nou an pi byen avèk nouvo fondasyon pwogram etid Massachusetts la ak Next Generation MCAS. Travay nou kòmanse avèk pwogram etid matematik la, epi li pral kontinye nan ane k ap vini yo nan ELA, Syans ak lòt matyè yo.
MCAS “Kan Antrènman” pou elèv 10yèm ane yo k ap kòmanse nan dat 10/1 Rechèch montre youn nan pwoblèm NextGen ak MCAS enfòmatize a sè ke menm elèv ki pi prepare yo gen chans pou yo fè nòt ki fèb nan MCAS lè tès yo enfòmatize. Poutèt sa, li enpòtan pou nou devlope plis opòtinite pou nou prepare pou rezon sa a.  Avan tès 2020 yo, nou pral elaji patenarya paran-pwofesè, re-anseye estrateji pou elèv yo, tout efò pou nou asire pitit nou yo pi byen prepare.  Travay sa a gen ladann: chache tan pou ratrapaj nan orè a, petèt “orè kreyatif” avèk konsantrasyon Premyèman, apre lekòl, wikenn pou 1:1 ak enstriksyon ti gwoup. Nou gen plan pou n mete tèt ansanm avèk paran yo pou nou asire nou pwofite tan andeyò lekòl pou nou prepare elèv nou y oak chache resous ki nesesè nan kominote a.
Plis devlopman pwofesionèl pou pwofesè An Me 2019 nou te kòmanse planifye pou yon “kòmansman solid” pou ane lekòl 2019-20 an, enklizif nan plan devlopman pwofesyonèl pou ede pwofesè nou yo vin tounen lidè ki pi solid nan matyè yo ak pwofite nan chak moman ansèyman, enkli premye semèn lekòl la.  Pa egzanp, nan patenarya nou avèk  Achievement Network ( A-Net) nan New Bedford, n ap devlope kapasite lidè yo nan ede lidè yo antrene pwofesè yo.
Konsantre sou Pedagoji ki adapte ak kilti Nou vle asire leson nou yo enpòtan kiltirèlman, enteresan ak atreyan pou plizyè kalite elèv nou yo. Sa konsistan avèk efò nou fè pou nou enkòpore vizyon D.I.C.E. nou an (Divèsite, enklizyon, Sitwayènte ak Ekite). Nou kwè fèmman – epi rechèch apiye fòtman – lè pwogram etid la enklizif ak kiltirèl, li kapab vin pi rijid akademikman pandan li pi aksesib.  Poutèt sa n ap angaje konsiltan nan patenarya avèk nou  pou atenn objektif sa a.
Konsantre sou aprantisaj sosyal ak emosyonèl Anplis elajisman patenarya nou ak Landmark School, n ap fòje yon relasyon tou avèk North Star Learning Centers pou dirije èd sosyal ak emosyonèl pou elèv nou yo nan New Bedford. North Star gentan mete tèt ansanm ak New Bedford Public Schools ansanm ak patnè chatè nou, Alma del Mar. Anplis, pandan n ap revize done sispansyon yo, nou rekonèt règleman disiplin nou yo pral kontinye chanje.  Youn nan fason pou nou akonpli sa se nan adrese pwoblèm kache ki pèmèt elèv yo demontre yon sèten konpòtman e North Star pral ede nou fè sa.

Tanpri remake atik ki anwo a te fèt nan akò ak lidè lekòl pitit ou ansanm avèk Direktè Ekip City on a Hill la. Etap sa yo ban mwen yon konfidans nou pral atenn objektif nou yo. E lè yo pibliye rezilta 2019-20 yo nan sezon Otòn 2020, nou pral pran responsablite pou nou konnen si angajman yo te pote rezilta nou t ap atann yo epi prepare pou nou eksplike poukisa ak pa poukisa.

Mwen rekonèt ou ka gen lòt kesyon oswa enkyetid sou tès MCAS nou an ak mezi Responsablite yo, espesyalman nan New Bedford kote y ap egzamine pèfòmans lekòl nou an pi pre.  Yo envite w pou w patisipe nan reyinyon fanmi pou  lekòl ou a nan dat ki anba yo.

  • New Bedford: Jedi 3 Oktòb 2019 | 3:30-4:00 p.m OSWA 5:00-5:30 p.m.
  • Circuit Street: Mèkredi 16 Oktòb 2019 | 5:00-6:00 p.m.
  • Dudley Square: Mèkredi 6 Novanm 2019 | 5:30-7:30 p.m. (koenside avèk Sware Gadyen/Paran Q1)

Reyinyon yo pral fèt nan Foròm lan nan yon fòma kesyon repons; yo pral sèvi dine.

Mèsi pou tan ak atansyon w nan zafè sa a.  Kòm yon rapèl, yo pral voye rezilta endividyèl pitit ou nan lapòs nan kòmansman mwa Oktòb.  Mwen disponib nan telefòn nan (857) 256-4319 si w gen plis kesyon.  Mwen espere wè w nan reyinyon fanmi ki gen pou fèt la nan semèn k ap vini yo.

Sensèman,

Kevin T. Taylor

Direktè jeneral

Comments are closed.