Lèt pou Fanmi yo (NB) – 25 novanm 2019

Chè Fanmi  CoaH New Bedford yo:

M ap ekri pou m fè suivi sou lèt janvye ak jen 2019 yo kote mwen te enfòme sou yon kominote City on a Hill New Bedford, konsèy edikasyon primè ak segondè (BESE) te vote pou City on a Hill New Bedford (CoaH NB) dwe renouvle epi mete l an libète kondisyonèl avèk kondisyon yo.

Pandan reyinyon 25 Novanm 2019 la komite konsèy City on a Hill Charter Public School New Bedford te adopte rezolisyon ki vin apre a: 

“Konsèy administrasyon COAH New Bedford pa renouvle COAH New Bedford Charter epi COAH New Bedford dwe rann tèt li bay Commonwealth a pati 30 jen 2020.”

Sa a se te yon desizyon ki te vrèman difisil pou konsèy nou an te pran. Ane ki sot pase a, CoaH NB scholars nou an, pèsonèl la, ak manb kominote yo te fè tout sa k posib pou atenn oswa depase kondisyon libète nou an.  Se avèk yon kè ki lou m ap di nou pa t reyisi. Anplis de sa, kantite elèv yo k ap bese afekte lekòl nou an nan domèn ekonomik, ki bezwen rediksyon pèsonèl ki pèmanan epi ki an fonksyon.  

Sa ki vle di CoaH NB pral fèmen nan dènye jou lekòl pou ane 2020 an.  Lekòl nou an pral kontinye fonksyone epi sèvi elèv ki la kounye a pandan rès ane lekòl 2019-2020 an, avèk dènye jou enstriksyon yo espere k ap fèt nan dat 18 Jen 2020, amwenske ta gen jou nèj anplis ki kontinye ap tonbe pandan ane lekòl la. Tanpri nou vle w konnen nou konplètman angaje pou byen fini ane a epi ede chak fanmi pou yo fè chanjman a yon nouvo lekòl pou ane 2020-2021 an. 

Kòm yon rapèl ki soti nan Depatman Edikasyon Primè ak Segondè, anba lwa Massachusetts, li obligatwa pou pitit ou enskri swa nan lekòl piblik ki nan distri w la swa nan yon lekòl prive ki apwouve pa distri kote l ye a. Nan pwochen semèn yo, nou pral voye enfòmasyon sou enskripsyon nan kèk lokal charter school, lekòl pawasyal yo,  ak lekòl Piblik New Bedford yo. Pou sa yo ki vle enskri nan lekòl Piblik New Bedford yo (NBPS) apre tan yo nan CoaH NB, ou ka kontakte Biwo Rejis NBPS la nan (508) 997-4511 ext.14601 oswa pa imel jmador@newbedfordschools.org. Anplis, yon manb pèsonèl COAH NB pral kontakte w pou fè konnen ki èd ou ka bezwen pandan pwosesis la. Mwen ankouraje w pou voye aplikasyon yo pou enskripsyon an nan otan lekòl posib kòm plas yo kapab limite. Ekip CoaH la pral travay san pran souf an patenarya avèk fanmi yo, Lekòl Piblik New Bedford yo, lòt lekòl Piblik New Bedford’s charter,  DESE, epi patnè kominote yo pou ede fanmi CoaH NB yo gen aksè ak yon seri gwo opsyon pou ane lekòl 2020-21 an.

Anplis de sa, M ta renmen mete aksan sou enfòmasyon sa yo:

  • Anile tout pwogram ete yo, sa ki vle di pap gen okenn lekòl pandan ete a ni okenn lòt pwogram ete apre dènye jou enstriksyon an ak aktivite pandan fen ane a.
  • Anvan 30 Jen 2020, tanpri kontakte CoaH NB a nan (508) 985-6400 pou kopi dosye pitit ou, ki gen ladan l yon kanè final, yo kapab voye l ba ou epi nan nenpòt lekòl ou mande. 
  • Apre 30 Jen 2020 tout dosye elèv yo aksesib atravè ri sikwi city on a Hill Charter Public School (CoaH CS) enfòmasyon pou kontakte CoaH CS  se sak vin apre a:

Anplis de sa, CoaH NB pral bay tout elèv yo kanè final yo epi tout elèv dènye ane yo pral gradye selon jan yo te planifye l, semèn k ap 8 Jen 2020 an.

City on a Hill NB pral òganize yon Reyinyon Kominotè nan dat Madi 3 Desanm 2019 a 5PM kote tout moun ki gen enterè lekòl la – ki gen ladan l fanmi yo, elèv yo, pwofesè yo, manm kominote yo/patnè yo  –tout envite, pou bay enfòmasyon ki klè sou fason lekòl la ap fonksyone kounye a epi reponn nenpòt/tout kesyon ki gen rapò ak pwosesis sa.

Mwen toujou disponib pou pale. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri pa ezite kontakte m dirèkteman

Meyè,

Kevin T. Taylor

Direktè Egzekitif

ktaylor@cityonahill.org

857-256-4319

Comments are closed.