Lèt pou Fanmi yo (Boston) – 25 novanm 2019

Chè Fanmi CoaH Circuit Street ak Dudley Square yo:

Maten sa a, Konsèy administrasyon nou an te vote pou fè kèk chanjman nesesè nan estrikti pwogram Boston nou yo.

Kòm yon kominote lekòl, nou te diskite sou benefis ki genyen nan Boston pou kèk tan. Byenke y ap fè sa pou toutan, yo pral mande apwobasyon Komisyon Konsèy Edikasyon Primè ak Segondè (BESE), Komisyon Konsèy nou an te pran desizyon pou akselere plan sa a, ede mete baz pou yon konsolidasyon  alavni nan lekòl yo, epi kenbe dirabilite finansye lekòl nou yo akoutèm.

Apati 1ye janvye 2020, nou gen entansyon gwoupe lekòl nou yo nan Boston onivo klas yo, avèk elèv klas 9yèm ak 10yèm ane ki pran kou nan Circuit Street ak elèv 11yèm ak 12yèm ane ki pran klas nan Dudley Square. Nou rekonèt sa ka reprezante yon chanjman nan lekòl pitit ou, epi nou pran angajman pou travay avèk chak elèv yo pou asire yon chanjman byen trankil. Nou pral bay plis detay nan semèn kap vini yo. 

Byenke nou t ap espere pou avanse yon modèl konsolidasyon pou lekòl Boston nou an alavni, anile enskripsyon vle di nou bezwen jwenn fason pou diminye depans pou ane akademik sa a, pandan y ap kontinye amelyore pwogram akademik nou an. Plan nou pwopoze pou akselere regwoupman an pral ede nou vin pi efikas, sa ki pral ede nou prezève ansèyman ki pi enpòtan ak wòl sipò bilding lekòl nou yo. Sa vle di, mwen vle pataje ak toutr transparans nou pral bezwen fè kèk bagay difisil nan semèn kap vini yo, ki gen ladan l revokasyon anplwaye. 

Priyorite nou se premye, e avan tout bagay rezilta akademik pou elèv nou yo ak prezèvasyon anpil pozisyon ansèyman posib. Administrasyon CoaH la te nan negosyasyon kontinyèl ak Inyon Pwofesè Boston (BTU), ki reprezante pwofesè CoaH yo, epi li rete angaje pou l jwenn yon akò sou premye kontra. Nou pral kontinye travay avèk BTU kòm patnè pou kalkile detay sou kote yo mete yo ansanm epi egzije nivo pwochen demann yo. Nou kwè plan n ap mete an plas la pral pèmèt nou vin pi bon patnè elèv nou yo, pwofesè ak fanmi yo, ki mennen nan rezilta akademik majorite elèv nou yo.

Angajman san rete nou an se delivre sou pwomès nou te fè ou lè w deside voye pitit ou a / timoun yo CoaH, ki bay yon kalite edikasyon siperyè nan lekòl piblik pou chak elèv CoaH yo ka reyisi nan karyè ak lavi. Mwen kwè chanjman yo mansyone yo pral ede n ranfòse pwogram nou an alontèm epi yo pral pèmèt nou kontinye sèvi elèv yo nan vil Boston. 

Mwen toujou disponib pou pale. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri pa ezite kontakte m dirèkteman. Mèsi, kòm toujou, paske w kontinye konfye nou pitit ou yo.

Sensèman,

Kevin T. Taylor

Direktè Egzekitif

ktaylor@cityonahill.org

857-256-4319

Comments are closed.