Lèt pou Fanmi yo (New Bedford) – 11 desanm 2019

11 Desanm 2019

Chè City on a Hill Nouvo fanmi Bedford yo:

Nan efò k ap fèt pou enfòme w devlopman ki enpòtan yo nan lekòl nou an, m ap ekri w:

  • M ap anonse w nominasyon yon direktris pwovizwa ki nouvo  Dr. Lisa Dion;
  • Nou envite w pou rankontre ak prezidan konsèy administrasyon City on a Hill la Dr. Dion, Dr. Cara Stillings-Candal oswa mwen menm menm pandan semèn k ap 16 Desanm lan pou diskite opsyon pou pitit ou a pou ane lekòl 2020-21 an
  • N ap fè w konnen tout klas yo pral fèt nan kanpis nou an ki nan Acushnet Ave. nan kòmansman janvye 2020 an.

DR. LISA DION SE DIREKTRIS PWOVIZWA NAN COAH NEW BEDFORD

A pati Mèkredi 11 Desanm Dr. Lisa Dion te nome Direktris Pwovizwa, Dr. Dion gen yon Doktora antanke lidè nan domèn edikasyon , dènyèman li te direktè adjwen nan City on a Hill Circuit Street nan Boston. Oparavan li te gen plizyè pòs nan New Bedford  Public Schools. Dr. Dion ak tout jantiyès te aksepte pou pran travay la pou ede n fini l pandan ane lekòl 2019-20 an.

PLANIFYE YON REYINYON POU DISKITE SOU AVNI PITIT OU A

Kòm nou te deja di l, lekòl nou an pral kontinye fonksyone epi  sèvi elèv yo kounye a nan rès ane lekòl 2019-20 an, avèk dènye ansèyman an yo prevwa ki pral fèt nan dat 18 jen 2020, sof si ta gen jou nèj anplis ki ta pwolonje ane lekòl la. Tanpri nou vle w konnen nou vrèman angaje n pou n byen fini ane lekòl la epi ede chak fanmi fè chanjman pou yon nouvo ane lekòl 2020-21. Sa vle di nou espere granmoun nou yo gen diplòm CoaH New Bedford an jen 2020 epi nou pa planifye pou n fèmen anvan fen ane lekòl la.

Pou sa fini, epi kòm ou ka sonje reyinyon fanmi New Bedford ki te fèt Mèkredi 4 Desanm lan, Direktris konsèy administrasyon an  CoaH a, Dr. Cara Stillings-Candal, epi m te deside fè rechèch sou kesyon w yo epi mete nou disponib pou rankontre avè w pèsonèlman pou pale sou lavni pitit ou a. Nou, ansanm ak Doktè Dion, disponib pou rankontre w endividyèlman 8 a.m. epi Lendi-Vandredi a 6 p.m. nan dat k ap 16-20 Desanm 2020. Tanpri rele biwo prensipal la nan (508) 985-6400 pou pran randevou pou reyinyon pa w. Yo planifye 20 minit pou chak reyinyon, byenke nou konnen gen kèk k ap dire plis tan pase yon lòt. Nou espere n ap bay tan pandan e apre lè lekòl la, nou pral reponn ak kalandriye espesifik ou a.

Nou rekonèt chak sitiyasyon elèv inik, madi 10 Desanm, Aktivite Direktè Lekòl nou an Callie Pope, epi m te rankontre an pèsòn avèk Mesye Thomas Anderson, siveyan New Bedford Public Schools, pou fè wout pou elèv nou yo pou transfere yo nan New Bedford public school byen fasil. N ap gade tou avèk ministè Edikasyon lekòl Primè ak lekòl Segondè posiblite  pou elèv ki enterese yo kontinye edikasyon yo nan lòt lekòl piblik distri a, opsyon  yo nan zòn New Bedford la.

Nan reyinyon endividyèl yo, nou pral pataje kesyon yo poze souvan (FAQ’s) dokiman biwo siveyan an te devlope ansanm ak enfòmasyon pou kontakte lòt lekòl ki nan zòn nan, epi travay avèk ou pou idantifye pi bon chemen an pou pitit gason w oswa pitit fi w pi lwen pase 2020-21.

YO PRAL OFRI TOUT KOU YO NAN  ACUSHNET AVE. K AP KÒMANSE  JANVYE 2020

Deja ou konnen, kèk elèv ap suiv kou yo kounye a nan kanpis nou an ki nan 105 William St. nan kòmansman Janvye 2020, tout klas City on a Hill Bedford pral fèt nan 384 Acushnet Ave.  Yo pral retire mèb ak ekipman yo ki nan William St. a  Acushnet Ave. pandan vakans lan pou adapte avèk chanjman sa. Lè n anba menm tèt kay sa pral pèmèt nou konsantre resous nou yo pou agrandi rezilta edikasyon pou tout elèv yo.

Finalman, mwen rekonèt lèt sa pa reponn tout kesyon ki te poze nan reyinyon fanmi an ki te fèt Mèkredi 4 Desanm  ni nan jou sa yo depi konsèy la te vote pou renonse, fonde avèk efikas nan fen jen 2020. Nou swete mesaj sa montre n ap travay pou n bay repons epi  n pral rete an kominikasyon avè w depi enfòmasyon an disponib.

Kòm toujou, tanpri pa ezite kontakte m dirèkteman,  Mèsi lefètke ou kontinye konfye nou timoun ou yo.

Pi bon an,

Kevin T. Taylor

Direktè Jeneral la

ktaylor@cityonahill.org

Comments are closed.