Lèt pou Fanmi yo (Boston) – 18 desanm 2019

Chè City on a Hill Fanmi Boston yo:

Nou pran angajman amelyore kominikasyon nou avèk fanmi yo epi nou vle pataje detay ou yo ak elèv ou a, bagay nou dwe konnen pou janvye 2020 an. Nou vrèman kwè plan an egziste tankou yon lekòl primè (klas 9yèm-10yèm ane) ak yon lekòl segondè (11yèm-12yèm ane) nan 2 bilding yo se pi bon plan pou soutni pi gwo eksperyans akademik pou elèv yo. Nou pral kontinye bay tout detay posib pou fasilite chanjman an.

1. IMEL PARAN YO. Nou ta renmen ogmante kominikasyon an, nou kapab bay li pa imel. Tanpri voye fòm ki nan anvlòp la, ranpli fòm lan sou  http://bit.ly/2YTBhl3 oswa kontakte Direktè Biwo devan an pou mete ajou adrès imel ou konsa ou ka resevwa dènye enfòmasyon yo pa imel.

2. RETOUNEN LEKÒL. Tout elèv yo pral retounen lekòl apre Vakans Ivè a, Mèkredi k ap 8 janvye 2020. Elèv ki nan klas 9yèm ak 10yèm ane pral retounen nan City on a Hill Circuit Street (58 Circuit Street, Roxbury) ak 11yèm ak 12yèm ane, elèv yo pral retounen nan City on a Hill Dudley Square (2179 Washington Street, Roxbury). Nou pral gen yon orè ki regilye, k ap kòmanse a 8 a.m. epi nou pral pase Mèkredi-Vandredi, 8-10 Janvye pou revize egzamen pou mitan sesyon an.

3. MITAN SESYON EGZAMEN YO. Egzamen mitan sesyon an pral fèt nan semèn 13 Janvye. Lekòl la pral kòmanse a 8 a.m. Si pitit ou a pa gen egzamen oral oswa pwolongasyon egzamen yo, yo pral ranvwaye a 10 a.m. Orè a se fason sa:

  • Lendi 13 Janvye: Istwa
  • Madi 14 Janvye: Anglè
  • Mèkredi 15 Janvye: Matematik
  • Jedi 16 Janvye: Espanyòl/ELD
  • Vandredi 17 Janvye: Syans

4. EGZAMEN ORAL YO. Avèk eksepsyon nan lwa konstitisyonèl la, pa pral gen egzamen oral pandan semèn egzamen mitan sesyon an ane sa. Nou pral itilize tan an pou planifikasyon pwofesè ak opòtinite bilding yo nan kominote a. Nou pral gen egzamen oral nan fen 2019 ane a pandan semèn final yo.

5. EVÈNMAN KOMINOTÈ YO. Nou pral travay avèk anbasadè elèv yo pou bay aktivite ka pral ede Dudley ak sikui elèv yo pou yo konnen youn ak lòt. Pral gen krèm pou bwè pou elèv yo pandan semèn egzamen an nan tou 2,  primè ak segondè, e nou pral pataje enfòmasyon sou lòt aktivite pandan n ap kontinye planifye yo.

6. ORÈ YO AK VIZIT KONSTRIKSYON YO. Elèv ki ta renmen pran nouvo orè yo ak/oswa fè yon vizit nan sikui a oswa nan bilding Dudley la pral gen opòtinite pou fè sa, jedi k ap 7 Janvye.RÈGLEMAN KONSÈNAN SELILÈ. Yon rapèl konsènan règleman selilè a, tou 2 lekòl yo ap rete menm jan an. Elèv yo sèlman gen dwa itilize telefòn selilè yo anvan lekòl la, pandan manje midi a, ak apre lekòl la. Si yo jwenn yon elèv ak telefòn selilè ki pa nan lè sa yo, y ap sezi telefòn lan epi se paran l ki pou vin chèche l. Tanpri sonje règleman  sa aplikab pou kas ak airpods. Tanpri ede nou etabli yon anviwònman kolejyal kote elèv yo itilize elektwonik yon fason ki apwopriye.

7. KAZYE YO. Elèv k ap kite bilding lan ta dwe netwaye kazye yo pandan fen jounen an ki se Vandredi 20 Desanm yo pral ba li yon nouvo kazye, Mèkredi 8 Janvye nan sikui a, elèv yo dwe remèt kadna yo.  Nan Dudley, elèv yo fè yon depo $10 ki gen ladan l kadna a ak yon depo pou sekirite si kadna a pèdi oswa seri a gate.

8. LÈ LEKÒL LA KÒMANSE/LÈ L FINI. A pati Madi 21 Janvye tou 2, lekòl primè ak lekòl segondè  (Circuit Street) ak Lekòl Segondè (Dudley Square), orè klòch pou dezyèm semès la pral fason sa a:

  • Lendi/Mèkredi: Kòmanse a 8 a.m., fini a 3:30 p.m.
  • Madi/Jedi: Kòmanse a 9 a.m., fini a 3:30 p.m.
  • Vandredi: Kòmanse a 8 a.m., fini a 1 p.m.

Dat Kalandriye K ap vini yo 

Mèkredi 8 JanvyeKlas yo Rekòmanse
Jedi-Vandredi, 8-10 JanvyeRevizyon pou egzamen mitan sesyon yo
Lendi-Vandredi, 13-17 JanvyeEgzamen mitan sesyon yo
Lendi 20 JanvyeJou Martin Luther King Jr.– Lekòl Fèmen
Madi  21 JanvyeFen Dezyèm Trimès la
Mèkredi 22 JanvyeSeremoni Entwonizasyon NHS
Madi 28 Janvye Jedi 30 JanvyeParan/Gadyen Maten yo (7:45-8:45 a.m.)
Mèkredi 29 JanvyeParan/Gadyen aswè you (5-7 p.m.)
Vandredi 7 Fevriye** Yo bezwen paran kòm volontè – Tanpri kontakte Biwo ki devan an **Sware sinema pou lekòl segondè yo ak primè yo nan kanpis  Dudley Square 
Samdi 8 FevriyeReyinyon konsèy Paran (9:30 a.m. lekòl segondè akprimè reyini ansanm)
Mèkredi-Vandredi 5-7 FevriyeReprann Biyoloji MCAS la
Lendi-Vandredi 17-21 FevriyeFevriye Repo– Lekòl fèmen

Pa ezite kontakte nou pou nenpòt kesyon.

Sensèman,

Sonya Pratt

Direktris Lekòl yo

Laura Edouard

Direktris, Lekòl primè

Carrie Wagner

Direktris, Lekòl segondè

Comments are closed.