Lèt pou Fanmi yo (New Bedford) – 18 desanm 2019

Chè City on a Hill Fanmi New Bedford yo:

Efò konstan k ap fèt pou enfòme w sou devlopman enpòtan k ap fèt nan lekòl nou an, n ap ekri w pou pataje dènye enfòmasyon fason n ap planifye pou amelyore enstriksyon nan salklas la nan nouvo ane a. 

A pati janvye 2020, nou pral elaji pwogram etid nou gen kounye a CoaH NB pa rapò a modèl aprantisaj ki melanje avèk Apex Learning, yon founisè ki gen prim pwogram etid dijital la.  Sa vle di enstriksyon dirèk pwofesè pitit ou a pral melanje avèk leson yo bay sou laptop lekòl elèv yo bay yo. Avèk kèk ekspresyon, elèv yo pral pran menm kou y ap pran kounye a. Kèk elèv ka enskri tou nan yon nouvo kou yon semès pou fini ane lekòl 2019-2020 an sou yon gwo nòt. 

Tout kou aprantisaj vityèl Apex pral bay adaptasyon ak modifikasyon ki nesesè pou elèv yo avèk yon plan Edikasyon Endividyalize (IEP) ak sipò pou moun k ap aprann lang anglè a. Direktè Sèvis Espesyalize nou an ap travay sere sere avèk Apex, Pwofesè nan domèn Edikasyon Espesyal ak elèv k ap aprann lang anglè a pou reponn a bezwen aprantisaj espesyal elèv nou yo.

Nou wè Apex kòm yon eleman kle nan angajman nou an pou byen fini ane a epi pou ede chak fanmi fè chanjman pou yon lekòl ki nouvo pou ane 2020-21 an. Pwogram etid Apex la te kalifye epi l te aksepte pou kredi pa New Bedford High School menm jan nan kolèj yo ak inivèsite yo atravè peyi a.

Tanpri al gade kesyon yo poze souvan yo (FAQs) sou do paj la pou plis enfòmasyon.

Finalman, tanpri sonje dènye orè sa yo:

  • Apre vakans ivè a, kou yo pral reprann, Mèkredi k ap 8 janvye 2020 nan bilding Acushnet Avenue a 8 a.m. 
  • Elèv yo pral pran egzamen entèmedyè Jedi-Vandredi 9-10 Janvye 2020.
  • Yo pral ranvwaye elèv yo a 1:00 p.m. Mèkredi-Vandredi 8-10 Janvye 2020.
  • Vandredi 20 Mas 2020 pa pral yon jounen devlopman pwofesyonèl; olye de sa li pral yon jounen lekòl nòmal.

Kòm toujou, tanpri pa ezite kontakte nou dirèkteman.Mèsi lefètke ou kontinye konfye nou timoun ou yo.

Pi bon,

Kevin T. Taylor

Direktè Jeneral la
ktaylor@cityonahill.org

Dr. Lisa Dion

Direktè Pwovizwa a
ldion@cityonahill.org

Amber Donell

Chèf Ofisye Akademik la
adonell@cityonahill.org

KESYON MOUN POZE SOUVAN SOU APRANTISAJ APEX 

Kisa aprantisaj Apex la ye?

Aprantisaj Apex la se youn nan prensipal founisè pwogram etid nimerik. Apex te fonde an 1997 e depi lè sa yo te rekonèt li kòm yon otorite nan edikasyon vityèl. Nou te chwazi Apex kòm modèl nou an pou aprantisaj ki melanje paske pwogram etid li a de kalite epi yo rekonèt li pa New Bedford High School, sa garanti elèv ki suiv pwogram CoaH jiska fen ane a pral kapab transfere kou sa yo nan nouvo lekòl yo.

Èske elèv mwen an pral gen aksè a yon pwofesè nan klas la ki kapab reponn ak bezwen l yo?

Wi. N ap avanse ak yon modèl ansèyman ki melanje, ki gen ladan l salklas yo pwofesè yo ap dirije, apre konje a. CoaH angaje l pou l bay bon kalite enstriksyon a elèv yo. Aprantisaj Apex la pral amelyore pwogram etid nou deja genyen an epi li pral asire w edikasyon elèv ou yo ap rete konstan nan rès ane lekòl 2019-2020 an.

Ki kou elèv mwen an pral pran?

Avèk kèk eksepsyon, elèv yo pral pran menm kou y ap pran kounye a.Nou fè patenarya ak aprantisaj Apex la pou amelyore sa n ap ofri kounye a a elèv nou yo. Nan kèk ka, elèv yo ka enskri nan yon nouvo kou pou yon semès, tankou syans oswa syans sosyal,ki pral transfere nan yon nouvo lekòl otòn pwochen.

Èske elèv ki nan Devlopman Lang Anglè yo pral enskri nan klas Apex la?

Wi. Direktè Sèvis Espesyalize nou an ap travay sere sere avèk Apex pou asire elèv yo gen sipò yo bezwen. Elèv k ap aprann lang anglè pral gen kèk klas enstriksyon dirèk avèk yon pwofesè espesyalize ELD, epi y ap mete yo tou nan kèk kou Apex ki gen rapò ak kontni an, yo pral bay yon eksperyans aprantisaj pèsonalize ki pèmèt elèv yo aprann nan fason pa yo ak pwòp vitès yo. Elèv sa yo tou pral jwenn yon fòmatè ki pral akonpaye yo nan kou Apex yo tankou antrenè pèsonèl yo ki reyisi pou ede yo reyisi

Èske elèv ki pral nan Edikasyon Espesyal yo y ap nan yon kad kote y ap separe yo, èske yo menm tou y ap enskri nan klas Apex yo? 

Wi. Yon apwòch inik nan edikasyon pa reponn a divès bezwen aprantisaj elèv yo ki bezwen plis èd oswa yo pa t reponn a bezwen elèv sa yo nan anviwònman tradisyonèl salklas la. Kou Apex bay yo ofri yon eksperyans aprantisaj pèsonalize ki pèmèt elèv yo aprann nan fason pa yo ak nan pwòp vitès yo. Direktè Sèvis Espesyalize nou an pral travay sere sere avèk Apex pou asire, respekte aranjman ak modifikasyon yo. Elèv Edikasyon Espesyal yo pral gen kèk klas Enstriksyon Dirèk ak yon pwofesyonèl ki gen lisans. Pwofesè evalyasyon an epi yo pral mete yo tou nan kou ki gen rapò ak kontni Apex la ki pral espesyalize avèk aranjman yo ki reponn a bezwen edikasyon yo. Elèv sa yo tou pral jwenn yon fòmatè ki pral akonpaye yo nan kou Apex yo tankou antrenè pèsonèl yo ki reyisi pou ede yo reyisi.

E si elèv mwen an bezwen klas anplis pou l gradye anvan CoaH NB fèmen nan mwa jen 2020 an?

Nou pral enskri elèv yo nan klas y ap bezwen reponn a egzijans diplòm CoaH a. Elèv ki bezwen klas anplis pou gradye sou yon baz ka -pa-ka epi yo pral kapab jwenn èd nan men pwofesè yo, jan sa nesesè. Nou rete angaje pou asire tout elèv ki kalifye pou gradye pral resevwa diplòm yo nan mwa jen.

Pou jwenn enfòmasyon ki detaye sou kou apwouve pa Apex Learning Virtual School, Live Tutor Chat ak Accredited on-line High School Flexible College Preparatory Education, tanpri klike soulyen aprantisaj Apex ki vin apre a: Apex Virtual Learning 

Comments are closed.