Lèt pou Fanmi yo – 11 mas 2020

Chè Kominote CoaH,

M ap ekri pou m bay yon ajou sou repons City on a Hill konsènan nouvo Kowonaviris la (COVID-19). Nou konnen w ka gen anpil kesyon konsènan kijan n ap prepare n kòm yon kominote. Prensipal Lidè Ekip la te prepare kesyon sa yo moun poze souvan pou ede yo jwenn repons a kesyon yo:

Nan ki sikonstans City on a Hill ap fèmen?

Nou pral kontinye kontwole epi evalye rekòmandasyon yo nan men Òganizasyon Mondyal Lasante (OMS), sant pou kontwòl maladi (CDC) ak Depatman Sante Piblik nan Massachusetts  (DPH). Nan moman sa a, pa gen okenn nesesite pou fè apèl ak yon fèmti ijans.

Pandan n ap konsidere desizyon kamarad klas nou yo ak distri charter nan Boston Public Schools ak nan New Bedford Public Schools, nou pral pran yon desizyon final ki baze sou bezwen kominote nou an ansanm ak pwofesyonèl nan domèn sante piblik ak nan domèn medikal.

Kisa elèv nou yo ap fè si City on a Hill deside fèmen pou yon tan byen detèmine?

Lidè lekòl yo ap prepare plan pou yo bay elèv yo travay lakay nan ka kote gen yon fèmti pou yon ti tan. Objektif nou pou travay lakay la se pou l poukont li epi li pa bezwen aksè pou al sou entènèt, yon òdinatè, oswa yon telefòn. Yo pral pataje lòt enfòmasyon sou sa elèv yo atann nan ka yon fèmti.

Èske n pral repwograme epi/oswa anile gwo evènman yo ak vwayaj lekòl yo (pa egzanp pwomo, gradyasyon, jwèt espò yo, DC vwayaj, elatriye.)?

Nan moman sa a, n ap evalye tout gwo evènman yo ak vwayaj lekòl yo ka pa ka. Kòm n ap toujou kontinye avèk siveyans nou an sou rekòmandasyon ki soti nan WHO, CDC ak Massachusetts DPH, nou pral konsidere tou sitiyasyon aktyèl la nan nenpòt epidemi yo nan lòt kominote yo kote nou planifye pou n asiste evènman yo oswa vwayaj yo.

Akoz rekòmandasyon nan Depatman DC Sante Piblik la pa prekosyon, nou pral anile ti vwayaj yo semèn sa a nan Washington, DC. Nou konnen sa a se yon vwayaj ki trè antisipe pou elèv nou yo, epi n ap chèche lòt opòtinite pou konekte elèv nou yo avèk menm pwoblèm yo. Elèv ki deja bay CoaH avèk pèman vwayaj yo yo pral ranbouse yo.

Nou pral kontinye enfòme regilyèman manm kominote nou yo sou lòt evènman yo ak vwayaj prentan yo.  Si w gen kesyon sou evènman oswa vwayaj espesifik yo, tanpri kontakte direktè elèv ou a pou jwenn plis enfòmasyon.

Kisa n ap fè pou n prepare responsab la ak elèv yo pou anpeche yon epidemi kowonaviris nan kominote nou an?

Sèvis pèsonèl la pral asire l tout twalèt yo ak sal klas yo gen pano k ap fè moun yo sonje pi bon fason pou anpeche pwopaje epi presève sante nou. Sa yo gen ladan l:

  • Si w malad, rete lakay ou jiskaske fyèv la ale, vomisman, ak/oswa dyare pou omwen 24 èdtan san medikaman.
  • Lave men w souvan avèk savon ak dlo pandan omwen ven segonn.
  • Si w pa kapab lave men w, itilize dezenfektan ki gen alkòl.
  • Evite touche je w, nen w, ak bouch ou.
  • Evite pataje bwason, istansil, oswa lòt bagay pèsonèl.
  • Kouvri tous ou epi estène nan yon mouchwa nan koud manch rad ou-pa avèk men w.

Sèvis pèsonèl la tou pral siveye twalèt yo pandan tout jounen an pou asire kote moun yo lave men yo a yo estoke epi yo byen fonksyone nan tout twalèt elèv yo ak pèsonèl la.

Anplis de sa, nou gen kontra avèk yon konpayi netwayaj pou dezenfekte lekòl yo ak biwo administratif nou yo pandan fen semèn 13-15 mas la. Nou pral dezenfekte tout tiyo twalèt yo, irinwa yo, lavabo yo, tout balistrad eskalye yo, bouton asansè yo, tout biwo elèv yo ak chèz yo, tab konferans yo,tab kafeterya yo, sous dlo yo, klavye òdinatè yo, tout manch pòt yo, ak nenpòt lòt sifas ki aksesib.

Anplis pwoblèm sante ak lojistik anvan yo, nou vle rekonèt akoz orijin li nan Wuhan, China,viris sa koz pwoblèm rasis. Deja te gen pwoblèm rasis nan tout peyi senofobi a ogmante kont moun ki gen orijin azyatik ak nan zile pasifik yo. Nou vle rekonèt manm kominote CoaH ki gen orijin azyatik ak nan zile pasifik yo, yo ka gen pwoblèm sa a e nou pap tolere diskriminasyon sou nenpòt fòm nan nan kominote nou an.

Pou plis enfòmasyon, pa ezite itilize lyen sa yo

Massachusetts Department of Public Health (DPH): www.mass.gov/2019coronavirus

Centers for Disease Control (CDC): https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Mèsi pou èd ou pou kenbe kominote nou an an sante e an sekirite. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri pa ezite kontakte nenpòt lidè lekòl la.

Sensèman,

Kevin T. Taylor

Chief Executive Officer

Comments are closed.