Lèt pou Fanmi yo (Boston) – 13 mas 2020

Chè Kominote CoaH,

Mwen ekri w pou m ba w yon aktyalizasyon sou repons City on a Hill a nouvo KowonaViris la (COVID-19).

Maten sa a mwen te patisipe nan yon apèl ak Ministè Sante Piblik ak komisyonè Edikasyon an kote yo te pataje plis enfòmasyon konsènan KowonaViris la/ COVID-19. Pou pran desizyon sa a, nou te chèche konsèy tou nan men ekspè CDC yo ak Ministè Sante Piblik la. Sous sa yo te fè konnen enpòtans pou frennen pwopagasyon viris la atravè distans sosyal la.

Nou konnen toujou gen anpil kesyon ou kapab genyen sou kijan n ap prepare n kòm yon kominote. Dirijan Ekip la te elaji kesyon nou poze souvan yo pou ede w jwenn repons yo:

Èske City on a Hill pral fèmen pou yon bon ti bout tan?

Wi, City on a Hill pral fèmen pòt li pou de semèn a pati Lendi k ap 16 Mas jiska Vandredi 27 Mas. Nan pwen sa a, City on a Hill prevwa ouvè nòmal ankò Lendi k ap 30 Mas.

Dirijan Ekip la pral kontinye evalye bezwen kominote a pwofesyonèl nan domèn medikal ak sante piblik ap kolabore avè l, epi pran desizyon sou reouvèti a avèk bezwen sa yo nan lespri l.

Èske Fèmti de semèn sa a pral ranplase vandredi sen k ap (10 Avril) oswa Vakans mwa Avril la (20-24 avril 2020)?

Non, fèmti de semèn sa a pa pral ranplase vandredi sen oswa Vakans Avril la. Kounye a menm n ap planifye pou lekòl la ouvè 30 Mas, pap gen lekòl Vandredid Sen, epi nou pral kòmanse vakans avril la sou orè ki etabli a.

Kijan fèmti sa a afekte dènye jou lekòl la?

Kòm gen plizyè detay ki lye avèk retou avèk aktivite klas nòmal yo, nou poko ka konnen dènye jou lekòl la. N ap travay ak Depatman Edikasyon Primè ak Segondè (DESE) pou konprann enpak Deklarasyon eta ijans Gouvènè Baker a konsènan lekòl yo.Nan moman sa a, pi bon enfòmasyon an se dènye jou nan lekòl la ki pa pral 30 Jen 2020 ankò.

Ki enfòmasyon City on a Hill pral pataje avèk pitit mwen an pandan bout peryòd fèmti a?

City on a Hill has kreye yon paj li dedye l sou sit entènèt nou an sou repons nou yo konsènan COVID-19  (https://www.cityonahill.org/covid-19/). Nou pral pataje kit travay yo atravè paj entènèt sa a epi y ap voye yo sou imel kit fizik la a elèv ki pa kapab jwenn aksè a entènèt pandan tan sa a.  Si w ta renmen nou voye yon kit pou ou pa imel, tanpri voye imel la nan covid19@cityonahill.org avèk non elèv ou (yo) klas (yo) ak direksyon ka t postal la epi nou pral voye l materyèl yo pi vit posib.

Tanpri ede pitit ou otank posib epi ankouraje l pou l kontinye li epi rete konsantre otank posib li kapab pou fasilite rantre lekòl la aprè fèmti a. Elèv yo ap resevwa nòt sou devwa sa yo, epi yo ankouraje yo pou yo fè travay yo pou yo bay tout yo menm ladan l epi fè l yon fason ki diferan jan yo t ap fè l nan yon semèn vakans lekòl la.

Èske pwofesè yo ak administratè yo ap disponib pandan bon bout tan fèmti a?

Biwo rezo City on a Hill la pral fonksyone a distans a pati 16 Mas pou garanti fonksyon operasyonèl nou an, epi pou prepare pou yon evantyèl reouvèti lekòl nou an. Si w gen nenpòt kesyon pandan tan sa a, tanpri rele nan (617) 533-9471 oswa email covid19@cityonahill.org.

Tout pwofesè yo ak administratè yo pap nan bilding lan pandan tout fèmti a, men y ap ofri 5 è pa semèn pou yo disponib a distans pou elèv yo pa telefòn oswa pa imel. Entriksyon sou fason pou kontakte pwofesè yo yo pral mete yo nan kit yo.

Mwen gen yon timoun ki fè pati rezo aprantisaj la. Èske travay yo pral modifye pandan fèmti a?

Wi, Elèv aprantisaj rezo (LN) pral gen matyè ki modifye ki fèt pa Edikasyon Espesyal nou an ak pwofesè ELD a. Y ap afiche matyè sa yo sou sit entènèt nou an epi yo dwe disponib pou poste.

Kijan fèmti alontèm lan pral afekte orè tès MCAS pitit mwen an?

City on a Hill pa deside orè tès MCAS yo (ak lòt tès ofisyèl tankou AP, ACT, ak SAT), oswa lòt lekòl yo. N ap kontakte Depatman Edikasyon Primè ak Segondè Massachusetts (DESE), ki se antite ki etabli orè tès yo, epi nou pral pataje enfòmasyon jiskaske konsèy la vin disponib.

Èske City on a Hill pral bay elèv yo manje pandan bon bout tan fèmti a?

Kounye a menm n ap kontakte patnè n yo pou egzamine sa ki posib pou bay pandan fèmti a. Nou pral bay dènye enfòmasyon an lè n gen plis enfòmasyon.

Pou plis enfòmasyon, tanpri santi w alèz pou itilize nenpòt lyen sa yo

Nou rekonèt sa a pa gen presedan epi fèmti sa a pral yon gwo chaj pou kèk nan fanmi nou yo. Tanpri nou vle w konnen n detèmine pou n soutni w nan tout sa ki posib pandan peryòd sa a, epi w ka atann plis kominikasyon nan jou ak semèn k ap vini yo.

Mèsi ankò pou èd ou pou kenbe kominote nou an pwòp e an sekirite. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri pa ezite kontakte nenpòt ki lidè nan lekòl la.

Sensèman,

Kevin T. Taylor

Direktè Jeneral la

Comments are closed.