Lèt pou Fanmi yo (NB) – 13 mas 2020

Chè Kominote Antrenè,

Mwen ekriw pou diskite sou repons City on a Hill sou feyton kowonaviris lan (COVID-19).

Maten sa, mwen te patisipe nan yon apèl avèk ministè sante piblik ak komisè edikasyon an kote anpil enfòmasyon te pataje sou kowonaviris la /COVID-19. Pou desizyon sa pran nou te chèche tou, tout konsèy ekspè CDC yo ak depatman sante piblik la. Sous sa yo te pataje enpòtans ki genyen pou diminye pwopagasyon viris la nan distans sosyal.

Nou konnen toujou gen anpil kesyon w kapab genyen nan fason n ap prepare antanke kominote.ekip direksyon elaji FAQ nou an pou reponn kesyon w yo :

Èske City on a Hill pral fèmen pandan yon peryòd?

Wi, City on a Hill pral fèmen pou de semen, kòmanse Lendi 16 mas a Vandredi 27 mas. Nan pwen sa a, City on a Hill konte relouvri pou fonksyone nòmal nan lendi 30 mas.

Ekip direksyon an pral kontinye evalye bezwen kominote a ansanm ak pwofesyonèl sante piblik, epi pran desizyon sou relouvèti ak bezwen sa yo nan tèt.

Èske de semèn sa a pral pran plas Vandredi Sen (10 avril) oswa vakans avril (20-24 avril 2020)?

Non, de semèn fèmti sa a pap pran plas vandredi sen oswa vakans avril la. Aktyèlman, nou planifye pou retounen lekòl 30 mas, pap gen okenn lekòl nan vandredi sen, epi n ap kòmanse vakans avril sou orè ki etabli a.

Kijan desizyon sa afekte dènye jou lekòl la ?

Akoz anpil nan detay ki gen rapò ak retou nan operasyon lekòl nòmal apre fèmti a, dènye jou nou nan lekòl pla poko detèmine. N ap travay avèk Depatman Edikasyon Primè ak Segondè (DESE) pou konprann enpak Deklarasyon Eta Ijans Gouvènè Baker nan lekòl yo. Nan moman sa a, pi bon enfòmasyon an se dènye jou lekòl la pap pita pase 30 jen 2020. Nou pral kontinye pataje dènye nouvèl sou tout sezon prentan an sou sijè sa a.

Ki dokiman City on a Hill pral pataje ak timoun mwen pandan yo pwolonje desizyon an?

pwofesè ak anplwaye City on a Hill ap prepare materyèl pou elèv yo nan moman sa a. Ekip operasyon nou yo pral kominike nan jou kap vini, meyè fason pou resevwa dokiman yo. Si w gen kesyon sou materyèl sa yo, tanpri ekri nan imèl sa covid19@cityonahill.org.

Tanpri sipòte pitit ou a pi plis posib epi ankouraje yo pou yo kontinye li epi pou yo rete angaje otan yo ka fasilite ouvèti lekòl la apre desizyon an  Elèv yo pral resevwa nòt sou devwa sa yo, epi y ap ankouraje yo fini travay la nan yon pi bon kapasite epi trete sa a yon fason diferan pase yo te nan yon semèn vakans lekòl la..

Pwofesè ak administratè yo ap disponib pandan desizyon pwolonje a?

Rezo biwo City on a Hill pral fonksyone a distans apati 16 mas pou asire kontinite operasyonèl nou yo, e pou prepare pou evantyèl relouvèti lekòl nou yo. Si w gen nenpòt kesyon pandan tan sa a, tanpri rele nan  (617) 533-9471 oubyen ekri nan imèl covid19@cityonahill.org.

Tout pwofesè ak administratè ki baze nan lekòl yo pral soti nan apatman an pandan tout dire fèmti a, menm si yo pral ofri 5 èdtan pa semèn pou elèv ki disponib a distans atravè telefòn oswa imèl. Enstriksyon sou ki jan pou rive jwenn pwofesè yo pral enkli nan mesaj yo.

 .

Mwen gen yon timoun ki fè pati rezo aprantisaj la. Èske yo pral travay pou modifye pandan fèmti a?

Wi, Learning Network (LN) elèv yo pral modifye materyèl ki fèt ak sipò Espesaylis Edikatif nou yo ak pwofesè ELD yo. Materyèl sa yo pral tou afiche sou sit entènèt nou an epi yo dwe disponib pou mesaj.

Kòman pou fèmti alontèm afekte orè MCAS pitit mwen an?

Orè tèks MCAS ( ak lòt tèks ofisyèl yo tankou,AP ACT e SAT) pap deside selon City on a Hill oswa lòt lekòl yo. N ap kontakte Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts (DESE), ki se antite ki etabli orè tès yo, epi n ap pataje enfòmasyon adisyonèl jan konsèy lan disponib.

Èske City on a Hill bay elèv yo manje pandan fèmti pwolonje?

kounye a n ap konekte ak patnè yo pou eksplore sa ki posib pou bay pandan desizyon nou an. Nou pral bay dènye enfòmasyon yo lè nou resevwa plis enfòmasyon.

Pou plis enfòmasyon pa neglije itilize nenpòt nan lenk sa yo

Nou rekonèt sa se yon evènman san parèy paske desizyon sa a pral yon chay enpòtan pou yon kantite fanmi. Konnen nou rete detèmine pou ede w nan tout mezi posib pandan peryòd sa, epi w ka tann plis kominikasyon nan jou ak semèn kap vini yo.

Mèsi yon lòt fwa ankò pou w kontinye kenbe kominote nou an an sante/sekirite. Si w gen nenpòt kesyon, tanpri pa ezite kontakte nenpòt responsab lekòl la.

Sensèman,

Kevin T. Taylor

Direktè Egzekitif

Comments are closed.