Lèt pou Fanmi yo (Boston) – 26 mas 2020

Chè Fanmi CoaH Boston:

M ap ekri pou fè suivi lèt 19 fevriye mwen an kote mwen te dekri pwosesis renouvèlman kontra a epi mwen te fè Kominote City on a Hill Boston nan konnen Komisè Edikasyon an te rekòmande Konsèy Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Board of Elementary and Secondary Education) pou yo renouvle kontra City on a Hill Circuit Street (CoaH CS) epi mete l an pwobasyon avèk kondisyon.

Nan reyinyon Konsèy Edikasyon Elemantè ak Segondè a te fè nan dat 25 fevriye a, Konsèy la te vote pou aksepte rekòmandasyon Komisè a pou renouvèlman kontra CoaH CS la sou pwobasyon avèk kondisyon. Men kondisyon sa yo:

Kondisyon 1: Jiska nouvèl òd, lekòl la dwe depoze devan Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a (Depatman an), nan charterschools@doe.mass.edu oswa nan 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148, ajenda, enfòmasyon, ak pwosèvèbal reyinyon konsèy yo anvan chak reyinyon konsèy nan menm moman yo voye bagay sa yo bay manm konsèy lekòl la. Enfòmasyon chak mwa sa yo dwe gen ladan yo relvedkont finansye yo pral prezante devan konsèy la. Rapò finansye mansyèl sa yo dwe reflete tout konsiderasyon nan zafè revni ak depans, sa gen ladan liy kredi, obligasyon dèt, ak levedfon.

Kondisyon 2: Disi 31 mas 2020, lekòl la dwe depoze prèv devan Depatman an li mete kominote eskolè a okouran renouvèlman kontra lekòl la epi yo mete kontra lekòl la an pwobasyon avèk kondisyon lekòl la dwe respekte. Lekòl la dwe fè paran/gadyen yo, pwofesè yo, pèsonèl la, manm konsèy yo, elèv yo, ak lòt manm nan kominote a konnen kisa estati lekòl la ye kounye a.

Kondisyon 3: Disi 15 avril 2020, lekòl la dwe tabli yon kont garanti bloke pou peye pou

tout depans posib poutèt fèmti, frè jiridik, ak odit ki asosye avèk fèmti an, si sa ta rive.

Kondisyon 4: Jiska nouvèl òd, lekòl la ap bay Depatman an nouvèl chak semèn sou kantite total elèv ki nan lekòl la, ak kantite total elèv ki sou lis datant la, disi finisman jounen travay la nan vandredi chak semèn. Lekòl la dwe kenbe nivo enskripsyon elèv adekwat pou ofri yon pwogram akademik solid ak reyisit finansye ak òganizasyonèl, dapre sa Depatman an jije.

Kondisyon 5: Disi 30 jen 2020 lekòl la dwe depoze devan Depatman an pou apwobasyon yon plan aksyon global pou amelyorasyon rezilta akademik yo, klima lekòl la, kilti pèsonèl la, ak fidelite pa rapò a kontra li an. Plan aksyon an dwe presize estrateji baze sou fè pwouve lekòl la pral itilize yo pou amelyore rezilta yo nan matematik, lang angle, ak syans pou tout sou-gwoup elèv yo. Plan an dwe gen ladan tou estrateji pou

ofri yon pwogram ki fidèl a misyon lekòl la ak eleman pi enpòtan yo epi pou

amelyore klima lekòl la, sa gen ladan pratik disiplin pou elèv yo ak kilti pèsonèl la. Plan aksyon an dwe prezante etap egzekisyon klè ak presi, avèk yon kalandriye klè ak dènye delè pou fini travay pi enpòtan yo, ase pou pèmèt konsèy administrasyon lekòl la ak Depatman an kontwole egzekisyon an. Lekòl la dwe bay prèv li montre kominote eskolè a plan aksyon li an sa gen ladan, pami lòt moun, elèv yo, paran/gadyen yo, ak pèsonèl la.

Kondisyon 6: Disi 31 jiyè 2020, konsèy administrasyon an dwe anboche yon konsiltan epi patisipe nan fòmasyon sou bonjan wòl ak responsabilite nan zafè gouvènans, sa gen ladan obligasyon ki gen pou wè avèk Lwa sou Reyinyon Piblik la (Open Meeting Law). Konsèy la dwe elabore yon plan aksyon epi planifye sipèvizyon adekwat lekòl la dapre Kritè Pèfòmans Lekòl Piblik Endepandan yo, Kritè 9: Gouvènans.

Kondisyon 7: Disi 31 desanm 2022, lekòl la dwe demontre li se yon reyisit akademik gras a prèv lekòl la fè gwo amelyorasyon akademik konstan nan matematik, lang angle, ak syans nan evalyasyon pou tout eta a.

Kondisyon 8: Enskripsyon nan City on a Hill Charter Public School la limite a 350

elèv. Lè Komisè a jije lekòl la respekte kondisyon yo enpoze sou kontra li an, sa gen ladan kondisyon yo pou reyisit akademik, enskripsyon an gen dwa ogmante a yon maksimòm 400 elèv. Si lekòl la pa ogmante kantite elèv ki enskri yo konfòmeman a plan kwasans Komisè a apwouve a oswa li rapòte li gen mwens pase 350 elèv enskri nan lekòl la nan dat 1ye oktòb 2024, Konsèy Edikasyon Elemantè ak Segondè a gen dwa redui kantite enskripsyon maksimòm lekòl la a mwens pase 400 an konsekans.

Anplis de sa, KOnsèy la te vote tou pou aksepte rekòmandasyon Komisè a pou apwouve demann pou konsolide lekòl piblik endepandan City on a Hill Circuit Street ak City on a Hill Dudley Square yo apati de 1ye jiyè 2020. Apre dat sa a, nou pral fonksyone kòm yon sèl lekòl City on a Hill nan lokal prensipal nou an sou Circuit Street.

Kòm lekòl, nou kòmanse travay nou pou respekte ak depase kondisyon sa yo, gras a mezi tankou lèt sa a ak kontak avèk konsiltan ak kolaboratè nan refleksyon. Nou pa ka tann pou n kolabore avèk Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè a, elèv nou yo, pwofesè nou yo, pèsonèl soutyen nou an, ak kominote a an jeneral pou vin yon City on a Hill pi djanm.

Mwen toujou disponib pou pale. Si w gen kesyon, tanpri pa ezite kontakte m dirèkteman.

Amikalman,

Kevin T. Taylor

Chèf Direksyon

Comments are closed.