Lèt pou Fanmi yo – 17 out 2020

Chè Fanmi City on a Hill:

Moman sa yo se moman san parèy. Men menm nan mitan pandemi COVID-19, lekòl piblik yo jwe yon wòl entegral nan ranfòse sosyete sa a ke nou tout pataje. Nou kwè ke lekòl la se pa sèlman bilding lan, men li se kominote a ak manm li yo. Lekòl se pa sèlman kote timoun yo aprann matematik ak syans – li se kote yo aprann yo dwe patisipan aktif nan lokal nou an, eta, ak mondyal. Lekòl sipòte fanmi ki gen travay kritik pou ankouraje timoun yo, ede youn lot ak chak nan jèn kominote nou yo grandi kom bon granmoun demin.

Kòm City on a Hill pran desizyon trè difisil sou jan yo louvri lekòl, nou pral kontinye gade nan prensip k ap gide nou yo:

 • Sekirite se bagay ki pi enpòtan. Nou pa vle fè anyen ki mete okenn moun an danje.
 • Objektif nou pou egziste se pou edike sitwayen yo.
 • Misyon nou se transmèt konesans elèv nou yo pou yo ka fè chanjman nan sosyete nou an.

 

Nan sezon otòn 2020, nou pral relouvri lekòl adistans pou tout elèv yo nan Madi 8 Septanm, konplètman anboche, pare, ak anvi angaje elèv yo nan nouvo fason ki eksitan. Peryòd aprantisaj a aleka pral dire jiska vandredi, 9 Oktòb. Nou planifye pou pote elèv yo tounen lekòl ap itilize yon modèl ibrid nan kote bato nou an, 58 St Circuit nan Roxbury, nan Madi 13 Oktòb. modèl nan mwa Oktòb la pral baze sou syans ak done ak eta aktyèl la nan COVID-19 nan Massachusetts ak nan vil Boston.

Modèl Aprantisaj Remote:

Nou pral gen sis peryòd klas pandan tout jounen an ak yon sèl peryòd konsiltatif. Epitou ap gen yon ti repo 10 minit ant chak klas pou elèv yo ka repoze je yo, pran yon ti repo nan ekran an, ak detire janm yo. Orè klas la pou Aprantisaj Remote se anba a:

peryòd klas la kòmanse          Fen

 

Peryòd 1 8:00 8:40
Peryòd 2 8:50 9:30
Konseye 9:40 10:05
Peryòd 3 10:15 10:55
Peryòd 4 11:05 11:45
Manje midi 11:45 12:15
Peryòd 5 12:15 12:55
Peryòd 6 1:05 1:45

 

 

Nan vandredi, elèv yo ta dwe ap travay sou pwojè pi long ak reyinyon ak pwofesè pou Orè Biwo si yo gen kesyon. Nou pral voye lakay enfòmasyon adisyonèl konsènan direktiv ak atant pou elèv yo pandan Aprantisaj Remote.

Lidèchip Ekip:

Lidèchip City on a  Hill konsiste de moun sa yo:

 • Sonya Pratt, Chèf lekòl la
 • Laura Edouard, Direktè lekòl la
 • Nadege Manigat, Direktè Operasyon yo
 • Martin Quirk, Direktè Kilti ak Klima
 • Cynthia Victor, Konseye pou Sante Mantal
 • Cindy Correia, Konseye pou santé mental
 •  Antonio Moreira, Dean nan Sitwayènte
 • Tempestt Phillips, Dean nan Sitwayènte
 • Linda Edmond, Konseye kolèj

Chromebooks òdinatè & Lòt Pwodwi pou Lekòl:

Nou pral distribye òdinatè(Chromebooks), inifòm, ak lòt founiti lekòl la lendi 31 out jiska samdi, 5 septanm.

10yèm ak 12yèm ane Lindi 31 Out, 1-4 apre midi
11yèm Ane Madi 1 septanm, 9-11 a.m., 1-3 p.m.
Klas 9yèm ane Jedi, 3 septanm, 9-11 a.m., 1-3 p.m.
10yèm ak 12yèm ane Vandredi, 4 septanm, 9-11 a.m.

Tanpri, vijilan pou yon imèl ke Ekip Operasyon nou yo chwazi plas tan pèsonèl ou pou ou vini nan ranmase materyèl. Paske restriksyon distans sosyal, li gen anpil enpòtans ke elèv yo ak / oswa fanmi rive nan tan yo deziyen yo.

Inifòm nou an (pou nenpòt nan modèl nou yo) pral yon chemiz City On a Hill. Nou pral bay chak elèv ki gen 2 chemiz City on a Hill. Ou kapab tou bay lòd pou plis chemiz nan sit entènèt lekòl la.

Konsèy paran:

Li enpòtan sitou pandan moman ensèten sa yo ke nou gen kòm anpil paran ak gadyen angaje nan planifikasyon lekòl ke posib. Si ou enterese nan yon manm nan Konsèy Paran lekòl la, tanpri kontakte Martin Quirk, Direktè Klima ak Kilti a. Li pral tou rive soti nan paran yo ak gadyen legal separeman.

Comments are closed.